เกี่ยวกับเรา

การพัฒนาและจัดทำเว็บไซต์ และแอปพลิเคชันสำหรับงานวิจัยเรื่อง “การออกแบบสื่อเชิงสร้างสรรค์โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนการท่องเที่ยวในชุมชนปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี สู่การเป็นชุมชนท่องเที่ยวอัจฉริยะ (Smart Tourism)” ภายใต้แผนงานวิจัย​ “การพัฒนาชุมชนต้นแบบสู่การเป็นชุมชนอัจฉริยะ​ (Smart Community)​ กรณีศึกษา​ ชุมชนปากแพรก​ อำเภอเมืองกาญจนบุรี​ จังหวัดกาญจนบุรี