ย้อนกลับ

รายละเอียดสถานที่

แสดงสถานที่ชุมชนปากแพรก

ศาลหลักเมือง

สร้างสมัยพระยาประสิทธิ์สงคราม (รามภักดีศรีวิเศษ) เป็นเจ้าเมืองกาญจนบุรี คนที่ 2 เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เคารพสักการะบูชาของชาวกาญจนบุรี เชื่อว่าศาลแห่งนี้เป็นที่รวมวิญญาณของชาวกาญจนบุรี สามารถดลบันดาลให้เกิดความผาสุข ร่วมเย็นได้ ดังนั้น เมื่อประชาชนมีการจัดงานต่าง ๆ เช่น บวช แต่ง โกนผมไฟ จะมาสักการะบอกกล่าวแก่ศาลหลักเมือง
-
-
-

ความคิดเห็น