ย้อนกลับ

รายละเอียดสถานที่

แสดงสถานที่ชุมชนปากแพรก

หอพระประวัติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

หอพระประวัติสมเด็จพระญาณสังวรฯ อยู่ภายในวัดเทวสังฆาราม สร้างเพื่อเฉลิมพระเกียรติที่พระองค์ท่าน มีพระชาติภูมิเป็นชาวเมืองกาญจน์ และในโอกาสที่พระองค์ท่านเจริญพระชนมายุครบ 96 พรรษา ในปี พ.ศ. 2552 ผู้ออกแบบอาคารหอประวัติฯ คือ คุณวิญญู หมั่นการ ซึ่งเป็นโยธาจังหวัดกาญจนบุรีในขณะนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ได้เสด็จวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2553 การก่อสร้างกินเวลา 3 ปี จึงแล้วเสร็จ และทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธาน และทรงประกอบพิธีเททองหล่อพระรูปเหมือนสมเด็จพระสังฆราชฯ เมื่อหล่อเสร็จแล้วได้นำมาประดิษฐาน ณ หอพระประวัตินี้ เพื่อให้สาธุชนได้สักการะ ภายในหอประวัติได้จัดการแสดง ดังนี้ ชั้นที่ 1 แสดงเกี่ยวกับเรื่องราวสมเด็จพระสังฆราชในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 19 พระองค์ และพระประวัติพร้อมพระจริยวัตรของสมเด็จพระญาณสังวรฯ ชั้นที่ 2 แสดงพระศาสนกิจ พระเกียรติคุณ ผลงาน พระนิพนธ์และเครื่องประกอบสมณศักดิ์ของสมเด็จพระญาณสังวรฯ ชั้นที่ 3 เป็นห้องวิปัสนากรรมฐาน เพื่อเป็นสถานที่ให้ประชาชนได้ฝึกปฏิบัติธรรม จากชั้นบนสุดสามารถมองเห็นทิวทัศน์เมืองกาญจนบุรีได้รอบ 360 องศา
-
-
-

ความคิดเห็น