ย้อนกลับ

รายละเอียดสถานที่

แสดงสถานที่ชุมชนปากแพรก

บ้านคชวัตร

บ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2520 แทนหลังเก่าที่สร้างเมื่อ พ.ศ. 2464 เป็นเรือนไม้ยกพื้นสูง ชั้นเดียว มี 4 ห้อง หลังคามุงกระเบื้อง เจ้าของคนปัจจุบัน คือ นางสาวรัตนา คชวัตร สถานที่นี้เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ สมเด็จพระสังฆราชฯ ได้เสด็จมาบำเพ็ญกุศลแด่บรรพบุรุษในช่วงสงกรานต์ เดือนเมษายน และเยี่ยมญาติเป็นประจำทุกปี ปีใดไม่ได้เสด็จมามอบให้ผู้แทนพระองค์มาปฏิบัติหน้าที่แทน ปี พ.ศ. 2549 เป็นปีสุดท้ายที่พระองค์เสด็จมาด้วยพระองค์เอง
-
-
-

ความคิดเห็น